ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παράλληλα με την εκπόνηση Μελετών, η εταιρεία ασχολείται και με την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα και υδραυλικά έργα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

  • Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Μελετών και Δ/νσης Εποπτείας Έργων Θράκης & Νήσων της "Εγνατία Οδός Α.Ε" (Ε.Ο.Α.Ε.) σε θέματα Υδραυλικών Μελετών των νησιών του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους
  • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΥΑΕΛΜΠΘ (ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης) 3ος Τ.Σ.
  • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης (Διοίκηση Έργου) για την οργάνωση και υποστήριξη του έργου: "Προστασία και Αναβάθμιση Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου)"
  • Σύμβουλος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα και στην αξιολόγηση Μελετών Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Συμμετοχή με Υπηρεσίες Συμβούλου στα πλαίσια του Προγράμματος του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό και το περιβάλλον με τίτλο: "Αξιολόγηση των Ελληνικών Έργων στον Τομέα του Περιβάλλοντος που προτάθηκαν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής"
  • Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση υδραυλικών έργων στην Ελλάδα
  • Συμμετοχή στην ομάδα Τεχνικού Συμβούλου στο έργο συμπλήρωσης και επέκτασης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της πόλης της Θεσσαλονίκης
  • Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΥΑΘ για το έργο «Ανάλυση και Διαχείριση δικτύων παροχής νερού της περιοχής Θεσσαλονίκης και κατάρτιση και παρακολούθηση προγράμματος ελέγχου και περιορισμού των διαρροών»