ΕΡΓΑ

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2005 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι μία εταιρία συμβούλων μηχανικών και μελετητών που αναλαμβάνει Τεχνικές Μελέτες Έργων Υποδομής και Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για λογαριασμό φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, τόσο την Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει ειδική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και είναι σε θέση να αναλάβει ποικίλες μελέτες που διαφέρουν ως προς το αντικείμενό τους.
Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων
Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν σχεδιασμό και πραγματοποίηση εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης και διάθεσης απορριμμάτων.
Οι μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενδεικτικά αφορούν σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα ακαθάρτων και ομβρίων.
Παράλληλα με την εκπόνηση Μελετών, η εταιρεία ασχολείται και με την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα και υδραυλικά έργα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:
Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών (R & D).