ΟΡΑΜΑ

Όραμα της ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.Ε. είναι να διατηρηθεί ως κορυφαία εταιρία σε Μελετητικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Υγρών και Στερεών αποβλήτων και Προστασίας Περιβάλλοντος γενικότερα. Στοχεύει να προσφέρει στους πελάτες- συνεργάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσα από μακροχρόνιες ποιοτικές σχέσεις, μεγιστοποιώντας έτσι το όφελος για  την εταιρία, τους μετόχους, αλλά και τους πελάτες.

Ο ανωτέρω στόχος επιτυγχάνεται μέσω της ακόλουθης πολιτικής:

  • Εφαρμογή συστήματος ποιότητας και διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του
  • Δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίου οφέλους με τους πελάτες – συνεργάτες της
  • Αναζήτηση συνεργασιών με άλλες εταιρίες για την προώθηση των προϊόντων της
  • Παρακολούθηση και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας
  • Άρτιες, έξυπνες και βέλτιστες τεχνοοικονομικά λύσεις εξατομικευμένες στον κάθε πελάτη σε συνδυασμό με ταχύτητα και ευελιξία σε συνθήκες έντονης πίεσης και ανταγωνισμού
  • Εργασιακό περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης, διασφάλιση αξιοκρατίας, αναγνώρισης και ευκαιρίες για συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη του κάθε εργαζομένου
Vision of HYDROMANAGEMENT