ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στην εταιρεία λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει την δυνατότητα μέσα από ένα πλέγμα συνεργατών να καλύψει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Κύριος στόχος των παρεχομένων υπηρεσιών είναι η υψηλή προστιθέμενη αξία αυτών μέσα από μακροχρόνιες ποιοτικές σχέσεις με τους πελάτες - συνεργάτες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν τους παρακάτω κύριους τομείς:

  • Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Συστήματα Ύδρευσης, Διαχείριση δικτύων ύδρευσης και εντοπισμός διαρροών, Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού Διευθετήσεις ρεμάτων, Δίκτυα άρδευσης, Κλιματική Αλλαγή)
  • Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (Δίκτυα Ακαθάρτων και Ομβρίων, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων)
  • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Σχεδιασμός Χ.Υ.Τ.Α. - Χ.Υ.Τ.Υ., Σχεδιασμός Σ.Μ.Α., Αποκαταστάσεις Χ.Α.Δ.Α., Αειφόρος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων)
  • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο)
  • Άλλες Υπηρεσίες (Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - GIS, Ενέργεια από Βιομάζα, Βελτιστοποίηση λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, Ευρωπαϊκά διακρατικά προγράμματα, Μελέτες κόστους οφέλους κα)

DRASTHRIOTHTES

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει ειδική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και είναι σε θέση να αναλάβει ποικίλες μελέτες που διαφέρουν ως προς το αντικείμενό τους. Στα έργα του τομέα ανήκουν έργα ύδρευσης, υδρολογικά, έργα διευθέτησης χειμάρρων, αρδευτικά έργα, σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, εφαρμογές τηλεμετρίας κ.α.

Έχει εκπονηθεί σημαντικός αριθμός μελετών ύδρευσης, τόσο σε προκαταρτικό στάδιο, όσο και σε οριστικό, καθώς και πολύπλοκες και εξειδικευμένες μελέτες ύδρευσης. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αναλάβει μελέτες που αφορούν διάφορα θέματα του τομέα ύδρευσης, όπως εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης και εξωτερικά υδραγωγεία, αντικατάσταση δικτύων, ανακαίνιση δικτύων, μονάδες επεξεργασίας νερού και SCADA.

Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης και εντοπισμού διαρροών. Η εμπειρία των στελεχών της αποκτήθηκε μέσα από την ενασχόληση τους σε αυτά τα εξειδικευμένα αντικείμενα, σε συνεργασία με την Αγγλική Εταιρία Συμβούλων Μηχανικών HYDER Consulting και τις Αγγλικές Εταιρείες Εντοπισμού Διαρροών FLOWCONTROL και HYDROSAVE.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών που αφορούν δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων. Η εταιρεία διαθέτει την υποδομή για το δυναμικό υπολογισμό αποχετευτικών δικτύων με τη χρήση προγραμμάτων Η/Υ, για την προσομοίωση της απορροής ακαθάρτων και ομβρίων και μεταφοράς των ρυπαντικών φορτίων μέσω των αποχετευτικών δικτύων προς τους φυσικούς αποδέκτες. Η τεχνογνωσία της επεκτείνεται και στις νέες εφαρμογές αποχέτευσης κενού.

Επιπρόσθετα η Υδροδιαχείριση έχει μεγάλη εμπειρία και αναλαμβάνει υδραυλικά έργα αποχέτευσης οδών.

Όσον αφορά στην επεξεργασία λυμάτων, έχει εκπονηθεί μεγάλος αριθμός μελετών που αφορούν σε διαχειριστικά σχέδια αλλά και στον ολοκληρωμένο τεχνικό σχεδιασμό μονάδων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων, σε επίπεδο προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης κατασκευής. Οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ποικίλουν σε δυναμικότητα από 1.000 - 250.000 ισοδύναμους κατοίκους. Επίσης, η εταιρία αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την μελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων.             

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                      
Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν σχεδιασμό και πραγματοποίηση εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης και διάθεσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α., Χ.Υ.Τ.Α., Χ.Υ.Τ.Υ.). Επίσης, εκπονούνται σχέδια βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων αλλά και αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Το προσωπικό της εταιρίας συνιστά μια δυναμική ομάδα συμβούλων που προσαρμόζεται στις εκάστοτε τεχνολογικές απαιτήσεις και στα ισχύοντα κανονιστικά περιβαλλοντικά πλαίσια.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Οι μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενδεικτικά αφορούν σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα ακαθάρτων και ομβρίων, χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, διευθετήσεις χειμάρρων και αρδευτικά έργα. Επίσης, σε στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων .

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μεγάλο κύκλο εργασιών της εταιρίας αποτελούν υπηρεσίες που παρέχονται σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, διαφορετικά από αυτά για τα οποία έχει γνωρίσει τη μεγαλύτερη φήμη της. Γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών (GIS), Ενέργεια από Βιομάζα, Μελέτες Κόστους Οφέλους, Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Εγκαταστάσεων είναι μερικοί τομείς που επιδεικνύεται αξιόλογη δραστηριότητα. 

ACTIVITIES 01
ACTIVITIES 02