ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει ειδική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και είναι σε θέση να αναλάβει ποικίλες μελέτες που διαφέρουν ως προς το αντικείμενό τους. Στα έργα του τομέα ανήκουν έργα ύδρευσης, υδρολογικά, έργα διευθέτησης χειμάρρων, αρδευτικά έργα, σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, εφαρμογές τηλεμετρίας κ.α.

  Δίκτυα ύδρευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού

  Έχει εκπονηθεί σημαντικός αριθμός μελετών ύδρευσης, τόσο σε προκαταρτικό στάδιο, όσο και σε οριστικό, καθώς και πολύπλοκες και εξειδικευμένες μελέτες ύδρευσης. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αναλάβει μελέτες που αφορούν διάφορα θέματα του τομέα ύδρευσης, όπως εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης και εξωτερικά υδραγωγεία, αντικατάσταση δικτύων, ανακαίνιση δικτύων, μονάδες επεξεργασίας νερού και SCADA. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

  • Μελέτη εφαρμογής σχεδίου Ύδρευσης, εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στον οικισμό NSORK της Ισημερινής Γουινέας στην Δ.Αφρική
  • Εγκατάσταση αφαλάτωσης-θέση Αγία Παρασκευή Δήμου Θήρας. Περιλαμβάνει υποθαλάσσιο αγωγό και έργα απόληψης νερού, εγκατάσταση Αντίστροφης Όσμωσης. Προϋπολογισμός έργου 9.970.000€
  • Οριστική υδραυλική μελέτη εσωτερικού & εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Ιμέρων – Αύρας, Δήμου Σερβίων, Ν. Κοζάνης. 9.000m αγωγοί εξωτερικό δίκτυο, 2.000m κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς και 8.000m εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης.
  • Μελέτη αντιπληγματικής προστασίας υδραγωγείου Αραβησσού και έλεγχος αντοχής υδαταγωγού (Ο.Υ.Θ.)
  • Συνδέσεις υδραγωγείου Αλιάκμονα με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης.
  • Μελέτη ύδρευσης Δήμου Αλοννήσου Τεύχη Δημοπράτησης Εσωτερικών και Εξωτερικών Δικτύων, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού και Συστήματος Τηλεελέγχου (SCADA) – 103 ha, 37,5 km δικτύου για 35.000ΙΚ
  • Μελέτη δικτύου ύδρευσης παραλιακού μετώπου δήμου Κάτω Ολύμπου – 50 km δίκτυο, 38.000 ΙΚ, 247ha έκταση
  • Μελέτη υδρευτικών δικτύων άνυδρων οικισμών Ιθάκης – Περιλαμβάνει υποθαλάσσιο αγωγό και εγκατάσταση επεξεργασίας νερού
  • Μελέτη υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης Καλοχωρίου – Καλαμαριάς (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)
  • Μελέτη ανακατασκευής του δικτύου υδροδότησης της ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας – 15km εσωτερικό δίκτυο, 4 γεωτρήσεις, απολύμανσης, αυτοματισμός και SCADA
  • Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δ.Δ. Ασσήρου του Δήμου Ασσήρου – περισσότερα από 30km εσωτερικού δικτύου
  • Μελέτη Υδροδότησης (Εξωτερικό υδραγωγείο) ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης – 3.350m αγωγοί, γεωτρήσεις, δεξαμενές αποθήκευσης και αντλιοστάσια δικτύουΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

  Διαχείριση δικτύων ύδρευσης και έργα εντοπισμού διαρροών

  Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης και εντοπισμού διαρροών. Η εμπειρία των στελεχών της αποκτήθηκε μέσα από την ενασχόληση τους σε αυτά τα εξειδικευμένα αντικείμενα, σε συνεργασία με την Αγγλική Εταιρία Συμβούλων Μηχανικών HYDER Consulting και τις Αγγλικές Εταιρείες Εντοπισμού Διαρροών FLOWCONTROL και HYDROSAVE.

  Ενδεικτικά έργα είναι:

  • Παροχή υπηρεσιών χαρτογράφησης (τοπογραφική αποτύπωση & καταγραφή υδραυλικών στοιχείων) δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και των παροχών των πελατών και των συνδέσεών τους, καθώς και τοπογραφική αποτύπωσης όλων των υπόλοιπων δικτύων ΟΚΩ και απόδοσή τους στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με ταυτόχρονο εντοπισμό αφανών διαρροών. - Η παροχή υπηρεσιών αφορά στον εντοπισμό, την τοπογραφική αποτύπωση και ψηφιακή χαρτογράφηση 385χλμ αγωγών του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΑΘ. Περιλαμβάνει τον εντοπισµό διαδροµής των δικτύων ύδρευσης, χωρίς εκσκαφή, με τη χρήση γεοραντάρ (Ραντάρ Υπεδάφους), εντοπισµό του υλικού κατασκευής αγωγών και προσδιορισµό της διατοµής τους με τη βοήθεια σημειακών εκσκαφών για οπτικό έλεγχο καθώς και την καταγραφή στοιχείων δικτύου (δικλείδες, πυροσβεστικοί κρουνοί, εκκενωτές, φρεάτια οµβρίων, φρεάτια αποχέτευσης, φρεάτια παροχών ύδρευσης των πελατών).
  • Μελέτη διαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας και εντοπισμού θέσεων διαρροών - Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη ψηφιακή χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης, ανάπτυξη και εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, δημιουργία και επαλήθευση υδραυλικού μοντέλου του δικτύου ύδρευσης, εργασίες εντοπισμού θέσεων των αφανών διαρροών του δικτύου ύδρευσης και σύνταξη συμβατικών τευχών εργολαβίας αποκατάστασης των διαρροών (έλεγχος 69 χλμ δικτύου, διάρκεια 3 μήνες).
  • Aνάλυση και Διαχείριση δικτύων παροχής νερού της περιοχής Θεσσαλονίκης και κατάρτιση και παρακολούθηση προγράμματος ελέγχου και περιορισμού των διαρροών, Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. – Ψηφιακή χαρτογράφηση 1.500 km δικτύου, ανάπτυξη GIS (ArcInfo), μετρήσεις παροχής, πίεσης και στάθμης δεξαμενών, δημιουργία και επαλήθευση στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης του δικτύου ύδρευσης (SYNERGEE & STRUMAP), εγκατάσταση και παρακολούθηση ζωνών μείωσης της πίεσης, ανασκόπηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του δικτύου γεωτρήσεων, εκπόνηση μελέτης ανακαίνισης του δικτύου ύδρευσης, σύνταξη τευχών δημοπράτησης SCADA. (σε συνεργασία με την εταιρία HYDER Consulting, UK Ltd στα πλαίσια υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)
  • Αναδιάρθρωση της επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης - Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση της Ε.Υ.Α.Θ., σύνταξη επιχειρησιακού και επενδυτικού προγράμματος, για την εισαγωγή της εταιρίας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. (σε συνεργασία με την εταιρία HYDER Consulting, UK Ltd)
  • Δίκτυο υδροδότησης Θεσσαλονίκης – Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων υδροδότησης της πόλης, Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (σε συνεργασία με την εταιρεία HYDER Consulting UK Ltd)
  • Πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου και περιορισμού των διαρροών και ανάλυσης (διαχείρισης) των δικτύων παροχής νερού της Θεσσαλονίκης, Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - Ψηφιακή χαρτογράφηση, έλεγχος δικλείδων, ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης, εγκατάσταση μετρητών παροχής, κατασκευή και επαλήθευση υδραυλικού μοντέλου, προσομοίωση ποιότητας και έλεγχος διαρροών σε δύο πιλοτικές περιοχές. (σε συνεργασία με τις εταιρίες ΝΑΜΑ Α.Ε. –ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Π.Ε.)
  • Πιλοτικό Πρόγραμμα Εντοπισμού Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - Έλεγχος 230 km δικτύου, διάρκεια 3 μήνες (σε συνεργασία με τις εταιρίες HYDER Consulting UK LTd και FLOWCONTROL)
  • Πρόγραμμα Εντοπισμού Διαρροών Δικτύου Ύδρευσης Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (Έλεγχος 800 km δικτύου, διάρκεια 15 μήνες – Σύμβουλος HYDROSAVE)
  • Πρόγραμμα Εντοπισμού Διαρροών Δικτύου Ύδρευσης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (έλεγχος 17 km δικτύου, διάρκεια 2 μήνες)
  • Πιλοτικό Πρόγραμμα Εντοπισμού Διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Α' ΒΙΠΕ Βόλου
  • Έλεγχος υδρευτικού δικτύου Δήμου Μυγδονίας
  • Εύρεση διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης οικισμού του Δήμου Μύκης, Νομού Ξάνθης
  • Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης και μετρήσεων πιέσεων και παροχών σε διακριτικά σημεία του δικτύου της πόλης της Αλεξανδρούπολης

  Λοιπά υδρολογικά έργα

  • Ύδρευση Δεσκάτης - Συμπληρωματικά έργα. Διυλιστήριο επεξεργασίας νερού ύδρευσης.
  • Μερική εκτροπή χειμάρρων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων στα πλαίσια των έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας
  • Εκτροπή των δύο χειμάρρων για ενίσχυση της λίμνης Κορώνειας με 10.000.000 m3 νερό ετησίως
  • Μελέτη επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου Κραυσίδωνα (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας)
  • Μελέτη υδάτων λεκάνης Μυγδονίας. Μελέτη υδρολογικού ισοζυγίου λεκάνης λιμνών Βόλβης και Κορώνειας
  • Εγγειοβελτιωτικά έργα Λειβαδιάς – Κερκίνης. Μελέτη αγωγών τροφοδοσίας και αντλιοστασίου για την εξυπηρέτηση 5 δεξαμενών άρδευσης
  • Αρδευτικό έργο Τριλόφου του Δήμου Ελαφίνας Ν. Πιερίας
  • Μελέτη αρδευτικού δικτύου πεδινής περιοχής Δήμου Αιγινίου Ν. Πιερίας Δίκτυα ύδρευσης

   

  Για την εφαρμογή όλων αυτών χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες και ειδικός εξοπλισμός.