ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν σχεδιασμό και πραγματοποίηση εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης και διάθεσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α., Χ.Υ.Τ.Α., Χ.Υ.Τ.Υ.). Επίσης, έχουν εκπονηθεί σχέδια βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων αλλά και αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Το προσωπικό της εταιρίας συνιστά μια δυναμική ομάδα συμβούλων που προσαρμόζεται στις εκάστοτε τεχνολογικές απαιτήσεις και στα ισχύοντα κανονιστικά περιβαλλοντικά πλαίσια.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω μελέτες:

 • Μελέτη ανάπλασης και αξιοποίησης χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης - Ανάπλαση τμήματος χώρου υγειονομικής ταφής. Σχεδιασμός της περαιτέρω ορθολογικής χρησιμοποίησης του χώρου για τα επόμενα χρόνια.
 • Μελέτη προσφοράς για το έργο: "Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων της 3ης Δ.Ε. (Ν.Α. Τμήμα Νομού Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Γιαννιτσών)" - Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων που θα εξυπηρετεί 100.100 κατ. και θα έχει χωρητικότητα 1.271.600 m3.
 • Μελέτη προσφοράς για τα έργα: "Χ.Υ.Τ.Α. Νομού Σερρών – Σ.Μ.Α. Ν. Ζίχνης – Σ.Μ.Α. Νιγρίτας – Αποκατάσταση Χ.Δ.Α. Νιγρίτας"
  Τέσσερα ξεχωριστά έργα για την εξυπηρέτηση 200.000 Ι.Κ. Ο Χ.Υ.Τ.Α. έχει χωρητικότητα περίπου 4.000.000m3 και μελλοντικά θα λειτουργήσει ως Χ.Υ.Τ.Υ. εφόσον θα δημιουργηθούν μονάδες λιπασματοποίησης και ανακύκλωσης υλικών. Οι Σ.Μ.Α. εξυπηρέτησης 28.000 και 26.000 κάτ. αντίστοιχα θα λειτουργούν με τη μέθοδο απευθείας φόρτωσης απορριμμάτων σε απορριμματοκιβώτια μετά από χαμηλή συμπίεση. Ο νέος Χ.Δ.Α. Νιγρίτας εξασφαλίζει τον απαιτούμενο όγκο για την υγειονομική ταφή των διάσπαρτων αποθέσεων της περιοχής ήτοι 36.000 m3 απορριμμάτων.
 • Χ.Υ.Τ.Α. Διαχειριστικής Ενότητας Σύρου - Αποκατάσταση υφιστάμενου Χ.Α.Δ.Α. και σχεδιασμό Χ.Υ.Τ.Α. δυναμικότητας 543.500 m3 που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της νήσου – 45.5000 Ι.Κ.
 • Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Κατερίνης - Κατασκευή Β’ Φάσης - Η χωρητικότητα της Β΄ Φάσης Επέκτασης του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. ανέρχεται σε 150.000 m3.
 • Μελέτη προσφοράς κατασκευής χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων (κυψέλη 3) Λάρισας - Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων που θα εξυπηρετεί 280.000 κατοίκους και θα έχει χωρητικότητα 3.240.000 m3.
 • Μελέτη προσφοράς χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ΒΔ Ν. Θεσσαλονίκης & οδός Πρόσβασης (Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσ/νίκης) - Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ΒΔ Ν. Θεσσαλονίκης χωρητικότητας 9.800.000m3.
 • Μελέτη αποκατάστασης του ανεξέλεγκτου χώρου διάθεσης στερεών αποβλήτων Καλοχωρίου- Πρόκειται για οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής για την αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. σε περιοχή Νatura που βρίσκεται σε υδραυλική επικοινωνία με την λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση 2 ερευνητικών γεωτρήσεων και η μέτρηση ποιότητας αέριων εκπομπών της χωματερής για την παραγωγή και αξιοποίηση ή μη του βιοαερίου.
 • Αποκατάσταση χώρου διάθεσης απορριμμάτων Άρτας - Όγκος αποθέσεων 230.000 m3 - απορρίμματα της πόλης της Άρτας.
 • Μελέτη προσφοράς κατασκευής και λειτουργίας διαμετακομιστικών σταθμών επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου στις θέσεις «Ξυλοφάγου» & «Σκαρίνου» - Πρόκειται για δύο ΣΜΑ εξυπηρέτησης 63.000 και 15.000 ΙΚ υψηλής και μικρής δυναμικότητας αντίστοιχα, σταθερού τύπου και χωρίς συμπίεση απορριμμάτων.
 • Μελέτη προσφοράς Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή της Μυτιλήνης Νήσου Λέσβου - Πρόκειται για Σ.Μ.Α. μεσαίας δυναμικότητας, 226 tn/d, με τη μέθοδο απευθείας φόρτωσης απορριμμάτων σε συρμούς μεταφόρτωσης μετά από υψηλή συμπίεση.
 • Τεχνοοικονομική μελέτη για την αποκατάσταση και αξιοποίηση της ανενεργού χωματερής Θέρμης – Πανοράματος
 • Μελέτη προσφοράς για την ίδρυση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμάτων (Σ.Μ.Α.) Αθήνας και όμορων δήμων στον Ελαιώνα (Δ.Αττική) - Πρόκειται για Σ.Μ.Α. που εξυπηρετεί τη μεταφόρτωση 400tn/d σύμμεικτων απορριμμάτων, 35tn/d πράσινων και 50tn/d ογκωδών απορριμμάτων. Η συμπίεση των σύμμεικτων απορρίμματων γίνεται με τη χρήση σταθερών συγκροτημάτων συμπίεσης, εντός κλειστών φορτοεκφορτωνομένων απορριμματοκιβωτίων, με δυνατότητα ταυτόχρονης εκφόρτωσης οχημάτων συλλογής, εκ των άνω, σε χώρο προσωρινής εναποθήκευσης και τροφοδοσίας του συγκροτήματος συμπίεσης.
 • Μελέτη προσφοράς για την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Δήμος Αλεξανδρούπολης) - Πρόκειται για Χ.Υ.Τ.Υ. στα πλαίσια λειτουργίας μιας σύγχρονης Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων. Ο χώρος έχει συνολική χωρητικότητα 669.300m3 για την απόθεση 40.000tn υπολειμμάτων ανά έτος.